Kilpailukyvyn kulmakivet

Työtuntien tuottavuus ja määrä ratkaisevat pelin. Suomessa tehty kilpailukykysopimus kannusti kasvattamaan työtuntien määrää. Uskoakseni kuitenkin varsin suuri osa ns. korkean jalostusarvon yrityksistä päätti hyödyntää sopimusta ennen kaikkea työtunnin tuottavuutta parantavilla tavoilla. Tämä oli myös Cloudrivenin valinta.

Uskomme tuottavampien työtuntien salaisuuden tiivistyvän seuraaviin elementteihin:

  1. Ihmisten työ suuntautuu mahdollisimman suoraan ja suurelta osin yrityksen tuotteista tai palveluista maksaville asiakkaille.
  2. Ihmiset osaavat hyödyntää informaatiota ja teknologiaa suuremman asiakasarvon tuottaakseen sekä yksin että yhdessä
  3. Ihmiset voivat hyvin

Asiakkaille suuntautuvan työn määrän tulee luonnollisesti olla varsin korkea riippumatta roolista. Jos tuotekehitys ei ymmärrä asiakkaan tapaa käyttää sovellusta, ei sovelluksesta kovin kummoista synny. En ole myöskään kuullut sellaisesta laskutettavasta projektityöstä, asiakaspalvelutyöstä tai markkinointi- ja myyntityöstä, joka asiakkaasta irrallaan muodostuisi kovinkaan tuottavaksi. Kaikki asiakastyö ei luonnollisesti ole suoraan laskutettavaa, mutta hyvin toteutettuna kaikki asiakastyö voi tuottaa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa laskutusta. Cloudrivenin tapa huolehtia asiakkaille arvoa tuottavasta työstä tiivistyy luottamukseen, viikoittaisiin johtamistilanteisiin ja keskeisten informaatiovirtojen saattamiseen jokaisen Cloudriveniläisen viikon osaksi. Kiitos Eero Markelinille, joka kirjoitti kokemuksistaan päivän työvaihdosta Cloudrivenillä.

Ei tarvitse olla kummoinen yliopistotutkija, että ymmärtää informaation ja teknologian hyödyntämiskyvyn parantavan yksilön kykyä tuottaa arvoa asiakkaalle. Helsingin Sanomat julkaisi mainion artikkelin tuottavuudesta rakennusalalla. Alan teknologia on kehittynyt ja kehittyy edelleen, mutta tuottavuudessa ei ole artikkelin mukaan kovin kummoisia loikkia otettu viimeiseen 40 vuoteen. Ei palveluillakaan kovin kehuttavasti artikkelin mukaan mennyt. Minusta olennaisin viesti artikkelissa on, että tuottavuutta kehittääkseen on huomioitava 1) yhteistyö ja informaatiovirrat, 2) kyky hyödyntää teknologiaa  ja 3) johtaminen. Kaikki kolme osa-aluetta ovat keskeisessä osassa meidän toiminnassamme, kuten jo Eeron blogista kävi ilmi. Teknologian hyödyntämisen osalta käytämme useita toisiaan tukevia keinoja, joiden tavoitteena on läpi organisaation parantaa kykyämme tehdä tuottavammin töitä. Yksi näistä on markkinoilla hyvän vastaanoton saanut TrainEngage –palvelumme, joka ohjaa ihmisiä hyödyntämään selainkäyttöisiä sovelluksia järkevästi.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on ihmisten hyvä vointi. Ihmiskäsityksemme on holistinen ja moni käytäntömme tähtää siihen, että Cloudrivenillä olisi hyvä tehdä töitä. Sen lisäksi hyödynnämme alussa esille nostettua kilpailukykysopimusta yksilön valinnan mukaan joko liikuntaan tai uuden oppimiseen.

Näiden painopisteiden myötä Cloudrivenin alkuvuosi on sujunut mielestämme tyydyttävällä tasolla. Myyntimme on kasvanut verrokkivuodesta reilu 70 % ja liikevaihtokehityskin näyttää myönteiseltä. Luonnollisesti sijoitamme kasvuumme merkittävästi, mutta emme kassan kantokykyä enempää. Taloudellisista tuloksista kiittäminen on paitsi valintojamme, niin erityisesti työntekijöitämme ja asiakkaitamme. Tyytyväiset tekijät tuottavat asiakkaille arvoa.