Posts

b2b-myynnin

10 vinkkiä modernin b2b-myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön

Oppaan tavoitteena on tarjota konkreettisia ideoita myynti- ja markkinointijohdolle, kuinka yhteistyötä voidaan perinteisten organisaatiorakenteiden sijaan kehittää asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.

#ModernWorkMonday – Hobby Agency – Luovuus työn murroksen tukena

Cloudrivenin #ModernWorkMonday -päivän vieraana vuorossa Hobby Agency Oy:n toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen. Hobby Agencyn missiona on yhdistää luova-ala sekä bisnesmaailma keskenään ja käyttää luovuutta työkaluna työhyvinvoinnin johtamisessa.

Hyödyntämätöntä potentiaalia – mitä voit vaatia tietotyön ratkaisuilta?

Nykyaikaisessa organisaatioissa suurin potentiaali kilpailukyvyn, asiakastyytyväisyyden sekä tuottavuuden kannalta on tietotyön alueella. Keskeistä on miten ymmärrämme asiakkaan tilannetta ja tarpeita. Miten asiakkailta saatua tietoa ja palautetta hyödynnetään ja millaisiin johtopäätöksiin sen perusteella päädytään. Miten tuotetaan asiakkaille lisäarvoa. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti haaste on, miten yksilöt ja organisaatiot pysyvät mukana, oppivat, kehittävät toimintaa ja kykenevät hyödyntämään parhaita käytäntöjä.

Minulla on (työurani aikana) ollut mahdollisuus työskennellä osaavien asiakasorganisaatioiden kanssa. Olen ollut myymässä ja toteuttamassa liiketoiminta- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja tietotyön ja tiedonhallinnan alueella Suomessa ja maailmalla. Olen tiedonhallinnan tarjoomakehitystä vetäessäni tuotteistanut ratkaisuja ja päässyt liiketoimintajohtajana “syömään omaa lääkettä” toteuttamalla asioita käytännössä. Muutoksen haasteet ovat tulleet tutuksi niin johdon, työntekijän kuin teknologiankin näkökulmasta.

Yhteistyö Cloudrivenin kanssa advisorin roolissa mahdollistaa kokemukseni hyödyntämisen asiakashankkeissa. Kiinnostus- ja osaamisalueeni on, mitä teknologialta voi vaatia ja odottaa liiketoiminnan näkökulmasta ja miten eri työkalut toimivat parhaalla tavalla yhteen käyttäjän näkökulmasta niin, että laadukas asiakastyö ja organisaation tavoitteet toteutuvat.

Koen, että Cloudrivenin ratkaisuissa tämä yhdistyy hienosti. Ratkaisut yhdistävät liiketoiminnan tarpeet ja teknologian mahdollisuudet. Ne tuovat asiakkaille arvoa mahdollistamalla tietotyöläiselle luontevan ja loogisen työskentely-ympäristön, mielekkään työn ja sitä kautta asiakkaille paremman palvelukokemuksen. Vuorovaikutteinen työskentely mahdollistaa työssä oppimisen, innovaatiot ja parhaiden käytäntöjen levittämisen organisaatioon kaikissa toiminnoissa; myynnissä, projekteissa, palveluissa ja tukitoiminnoissa läpi koko organisaation. Pelillistetty muutoksen kannustava johtaminen tukee johdon tavoitetta strategian jalkautuksessa ja organisaation osaamisen jatkuvassa kehittämisessä.

Haluatko keskustella ja kuulla lisää, miten teknologiaa voi hyödyntää ja toteuttaa työntekijän kannalta mielekkään ympäristön ja samalla jalkauttaa organisaation strategian ja toimintamallit? Ota yhteyttä!

Kilpailukyvyn kulmakivet

Työtuntien tuottavuus ja määrä ratkaisevat pelin. Suomessa tehty kilpailukykysopimus kannusti kasvattamaan työtuntien määrää. Uskoakseni kuitenkin varsin suuri osa ns. korkean jalostusarvon yrityksistä päätti hyödyntää sopimusta ennen kaikkea työtunnin tuottavuutta parantavilla tavoilla. Tämä oli myös Cloudrivenin valinta.

Uskomme tuottavampien työtuntien salaisuuden tiivistyvän seuraaviin elementteihin:

  1. Ihmisten työ suuntautuu mahdollisimman suoraan ja suurelta osin yrityksen tuotteista tai palveluista maksaville asiakkaille.
  2. Ihmiset osaavat hyödyntää informaatiota ja teknologiaa suuremman asiakasarvon tuottaakseen sekä yksin että yhdessä
  3. Ihmiset voivat hyvin

Asiakkaille suuntautuvan työn määrän tulee luonnollisesti olla varsin korkea riippumatta roolista. Jos tuotekehitys ei ymmärrä asiakkaan tapaa käyttää sovellusta, ei sovelluksesta kovin kummoista synny. En ole myöskään kuullut sellaisesta laskutettavasta projektityöstä, asiakaspalvelutyöstä tai markkinointi- ja myyntityöstä, joka asiakkaasta irrallaan muodostuisi kovinkaan tuottavaksi. Kaikki asiakastyö ei luonnollisesti ole suoraan laskutettavaa, mutta hyvin toteutettuna kaikki asiakastyö voi tuottaa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa laskutusta. Cloudrivenin tapa huolehtia asiakkaille arvoa tuottavasta työstä tiivistyy luottamukseen, viikoittaisiin johtamistilanteisiin ja keskeisten informaatiovirtojen saattamiseen jokaisen Cloudriveniläisen viikon osaksi. Kiitos Eero Markelinillejoka kirjoitti kokemuksistaan päivän työvaihdosta Cloudrivenillä.

Ei tarvitse olla kummoinen yliopistotutkija, että ymmärtää informaation ja teknologian hyödyntämiskyvyn parantavan yksilön kykyä tuottaa arvoa asiakkaalle. Helsingin Sanomat julkaisi mainion artikkelin tuottavuudesta rakennusalalla. Alan teknologia on kehittynyt ja kehittyy edelleen, mutta tuottavuudessa ei ole artikkelin mukaan kovin kummoisia loikkia otettu viimeiseen 40 vuoteen. Ei palveluillakaan kovin kehuttavasti artikkelin mukaan mennyt. Minusta olennaisin viesti artikkelissa on, että tuottavuutta kehittääkseen on huomioitava 1) yhteistyö ja informaatiovirrat, 2) kyky hyödyntää teknologiaa  ja 3) johtaminen. Kaikki kolme osa-aluetta ovat keskeisessä osassa meidän toiminnassamme, kuten jo Eeron blogista kävi ilmi. Teknologian hyödyntämisen osalta käytämme useita toisiaan tukevia keinoja, joiden tavoitteena on läpi organisaation parantaa kykyämme tehdä tuottavammin töitä. Yksi näistä on markkinoilla hyvän vastaanoton saanut TrainEngage –palvelumme, joka ohjaa ihmisiä hyödyntämään selainkäyttöisiä sovelluksia järkevästi.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on ihmisten hyvä vointi. Ihmiskäsityksemme on holistinen ja moni käytäntömme tähtää siihen, että Cloudrivenillä olisi hyvä tehdä töitä. Sen lisäksi hyödynnämme alussa esille nostettua kilpailukykysopimusta yksilön valinnan mukaan joko liikuntaan tai uuden oppimiseen.

Näiden painopisteiden myötä Cloudrivenin alkuvuosi on sujunut mielestämme tyydyttävällä tasolla. Myyntimme on kasvanut verrokkivuodesta reilu 70 % ja liikevaihtokehityskin näyttää myönteiseltä. Luonnollisesti sijoitamme kasvuumme merkittävästi, mutta emme kassan kantokykyä enempää. Taloudellisista tuloksista kiittäminen on paitsi valintojamme, niin erityisesti työntekijöitämme ja asiakkaitamme. Tyytyväiset tekijät tuottavat asiakkaille arvoa.


Oletko halukas oppimaan lisää uuden työn tavoista ja hakemaan ideoita johtamiseen oman organisaation ulkopuolelta? Mikäli ”työnkierto” ja tutustuminen toimintaamme kiinnostaa, olethan yhteyksissä!

Miten yhteisöllisyyttä rakennetaan etänäkin?

Tänä kesänä on riittänyt jälleen vitsiä Suomen keleistä. Kun Helsingissä hellerajaa ei olla vielä elokuuhun mennessä paljoa paukuteltu, on itselläni työpiste vielä töihin palattuanikin ollut siinä valmiustilassa, että kauniin kesäpäivän sattuessa voin tehdä töitä joustavammin esimerkiksi kesämökin terassilta. Asiakkaat tavoitan tarvittaessa virtuaalisesti ja työkavereiden kanssa sometellaan päivän mittaan paikasta riippumatta. Meillä etätyö onkin normi. Siitä ei sen kummemmin puhuta. Sitä tehdään. Tämä tilanne on myös monessa muussa suomalaisyrityksessä.

Kun fyysiset kohtaamiset vähenevät, nousee kysymyksesi, miten yhteisöllisyyttä rakennetaan etänäkin. Digitalisaatio on mahdollistanut sen, että työympäristömme ei rajoitu enää konttorien seinien sisään. Saman aikaisesti suhtautumisemme työhön on muuttunut etenkin uusien sukupolvien siirtyessä työelämään. Etä- ja läsnätyössä työympäristö pitääkin nähdä aiempaa monimuotoisempana ja joustavampana kokonaisuutena.

Itse koen, että edellä mainitun haasteen sijaan digikausi on tuonut ennen kaikkea mahdollisuuden, jossa kahvipöytäkeskusteluiden ja lounasporukoiden sijaan meillä on todelliset valmiudet luoda yhteiset sosiaaliset kanavat – kanavat, jotka ylittävät perinteiset tiimi- ja organisaatiorajat. Yhdistäähän sosiaalinen media jo nyt yhteisöt ympäri maailmaa. Mutta kuinka tällaista yhteisöllisyyttä sitten rakennetaan yrityksissä? Listasin muutaman käytännön vinkin, joita esimerkiksi meillä hyödynnetään vuorovaikutteisen työyhteisön kehittämiseksi.

#1 Sisäinen sähköposti on nykyajan työhäirintää sekä kaiken lisäksi typerää

On sanomattakin selvää, että etätyö edellyttää toimivia yhteyksiä ja yhdessä sovittuja viestintäkanavia. Moni organisaatio silti hairahtuu luulemaan, että sähköpostikeskustelu on se oikea tapa kommunikoida. Näin ei ole. Se on häiritsevää sekä tiedon pirstaloimista ja sen piilottelua tietotyön murroksessa, jossa pyrkimyksenä on avoin kommunikaatio. Yhteisölliset työkalut kuten Yammer ja Teams sen sijaan mahdollistavat monipuolisemman keskustelukanavan, joista avun saa osoitetun henkilön lisäksi laajemmalta ryhmältä. Sähköpostiviesteillekin on toki paikkansa, mutta kun pysähtyy kokeilemaan yhteisöllisiä kanavia yhä useammassa tilanteessa, ovat edut havaittavissa erittäin nopeasti. Somen ja intranetin yhdistäminen onkin selkeä askel kohti yhteisöllistä työyhteisöä.

#2 Jokaisella on roolinsa sisällöntuottajana

Edelliseen viitaten uskon, ettei mikään luo yhtä paljon yhteenkuuluvuutta kuin se, että työntekijät kokevat, että heitä kuullaan ja että heidän ideoita arvostetaan. Vaikka koko henkilöstön muuttaminen sisällöntuottajiksi saattaa kuulostaa pilvihattaroiden piirtelyltä, tulisi sen olla silti jokaisen yhteisöllisyyteen pyrkivän organisaation tavoitetila. Teknologiajohtajamme Ilija kirjoitti vastikään, kuinka meillä haastettiin olemassa olevat kommunikaatiotavat ja panostettiin yhteisölliseen keskusteluun ja innovointiin. Pienenkin idean tai mielipiteen äänen sanomista ei tulisi enää tietoyhteiskunnassa “pelätä”. Sisällöntuottajan rooleja on myös erilaisia. Toimitusjohtajan blogi, työntekijän jakama kehitysidea ja kommentti yhteisessä Yammer-keskustelussa ovat kaikki esimerkkejä avoimen yritysviestinnän sisällöntuotannosta.

#3 Nähdään kun sovitaan

Vaikka teknologia mahdollistaa sen, että käytännössä voimme työskennellä paikkariippumattomasti, syntyy yhteisöllisyys myös edelleen vahvasti kasvotusten tapaamisissa. Etenkin esimiesten tulisi varmistaa, että he ovat läsnä alaisilleen tarvittaessa. Itsellämme on käytössä mm. coworking-tilat ja yhteiset maanantaiset viikkopalaverit, jotka ovat kiva tapa aloittaa viikko työkavereiden kanssa. Perjantaisin järjestämme taas rennompimuotoisia palavereja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Lähes kaikkia ovat silti aina paikalla. Riittävän usein järjestettyjen fyysisten kohtaamisten jälkeen yhteisöllisyyttä on helpompi rakentaa myös digitaalisissa kanavissa.

#4 Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – video vieläkin enemmän

Videoviestintä on edelleen kasvava trendi organisaation sisäisenä viestinnänvälineenä sen vaikuttavuudesta johtuen. Kun joustavassa työssä etäpalaverien määrä on kasvanut, luo videoyhteys Skype-palavereissa aivan toisenlaisen yhteisöllisen kokemuksen kuin pelkkä ääniyhteys. Videot mahdollistavat myös vaikuttavan tavan viestiä yhdessä aika- ja paikkariippumattomasti. Johdon terveiset, tiedotteet, koulutukset tai asiakaskokemusten jakaminen ovat vain muutamia esimerkkejä yrityksen videoviestinnän mahdollisuuksista.

#5 Johda muutosta tietoisesti ja esimerkillä

Lopulta kyse on jälleen kulttuurista. Jokaisessa yrityksessä on oma kulttuurinsa, jonka pohjana on etenkin sen johtajiensa tuottama perintö. Kulttuuri kertoo koko työyhteisölle mitkä ovat arvomme, kuinka johdamme ja olemme johdettavina. Mieti siis luotko yhteisöllistä työyhteisöä, jossa tuetaan avoimuutta, luovuutta ja innovaatioita. Toisin sanoen työkalut ja teknologia ovat mahdollistajia, mutta niiden sujuva käyttö lähtee yrityksen syvemmästä olemuksesta ja siitä kokeeko työyhteisö, että heitä kannustetaan viestimään avoimesti.

Me Cloudrivenilla autamme organisaatioita kehittämään vuorovaikutteisia työyhteisöjä, joissa innovointi ja fiksummat tavat tehdä työtä yhdessä mahdollistetaan digitalisaatiota ja kannustavaa johtamista hyödyntämällä. Ole siis yhteydessä, jos sinä tai yrityksesi pohditte näitä teemoja!