SharePoint

Best practices to manage SharePoint Permissions

Remember when you stored all confidential files on flash drive in your pocket?  Nobody had access to your pants, so you didn’t even think about file permissions. I’m guessing that’s not the case you woke up to this morning. All your docs are residing in the cloud, well protected with dozens of security systems. Maybe overprotected? Have you ever tried to share one of the confidential document to your colleague?  If you are managing information in a medium or large organization, then you should know the pain of confidentiality issues.

SharePoint is a great tool for effective structuring information

SharePoint has excellent features to share or restrict access to different structural elements. When it comes to permissions, a common means of controlling productive collaboration, users can be granted different levels of control of Sites, Lists/Libraries, Folders or List Items/Documents, known as objects.

Such permissions can be granted directly to individual user accounts, or to a group of users, or by Active Directory groups. You can grant access to the whole site, restrict access to a specific library and configure unique permissions for certain items to share them for everyone. Or split information in different folders of one library and share their content to different groups of users in your organization. Or, maybe, you invented a more complex way to fit crazy needs of your boss?

Sounds great and it works impressive in demos, but..

.. does it really work in practice?

I have been working with different SharePoint solutions for years. Every customer has specific requirements that aren’t always compliant with SharePoint capabilities. Very often customers are so fascinated about security in SharePoint, that they don’t realize how insidious this game can be. Many times, we tried to fulfil these specific needs, and it turned into pain, that enforced us to review initial requirements.

Do you want to step on the same rake?

I completely understand how you feel. Well, be aware and follow my best practices to avoid it.

There are five level of permissions:
1. Site collection
2. Site
3. List / Document library
4. Folder
5. List Item / Document

Permissions can be inherited from the top level to bottom, so you can share access to a site for a group and all users from that group will be able to manage documents in any library of this site. However, on any level, you can break inheritance and configure unique permissions, that will be in force on this level and all nested objects below this level. And this is the place where the nightmare begins.

Imagine you have a library with hundreds of folders. Everything worked great until somebody broke the inheritance of permissions in a certain folder and configured it to be available to a specific group of users. Some user complains, that (s)he cannot find a document located in that folder. How easy will be to find this folder and grant permissions for that user?  What if you decided to revoke access from some folder?  Permission management is a weak place of SharePoint UI, so you, most likely, will be frustrated very soon. I’d be frustrated too.

Permission management is a weak place in SharePoint

Don’t worry, I often make that mistake myself. But are there good practices for managing permissions and still keeping control of it? Yes, there are! And this is simple – you should plan in advance. This is exactly the case, where you can say that fail to plan is planning to fail. If you want to keep your system maintainable, follow these simple rules:

1. Creating a permission plan is necessary if you manage multiple objects with different permissions in a site collection.
It looks simple until you decide to restrict access to some site or document library. You break inheritance of permissions, configure access rights and everything goes well… As long as your admin is at work. It may become a big surprise for a new admin. Building a solution without considerations to the diverse and complex employee work patterns can be a recipe for disaster.

A detailed permission plan provides the admin with knowledge about site structure and permissions. A standardized approach where permissions are grouped at a higher level could be a good way to go. Understanding user groups with

regards to their area of focus and activities can lead to defining different approaches to user permission.

2. Grant permissions on higher levels. Avoid breaking inheritance of permissions than more, than deeper object level is.
You are able to grant specific permissions on a folder, that is located on the third level of subfolders in a document library. But try to find a problem in a year, when somebody complains, that the content of this folder is not visible. Yes, permission plan may help if you keep it always up to date. However, in a big structure, there is always room for a mistake. Just avoid complexity and sleep calmly.

3. Use SharePoint security and explicit group membership for managing site members.
If you need to use Active Directory groups, include them into a Sharepoint security group.

4. Avoid item level permissions.
This may work good with automation, but it is not maintainable manually. If anything goes wrong, you have almost no chance to identify the problem, because of documents can be just not visible for you.

Simplicity is the key to success

SharePoint is a powerful tool to build your complex informational system. But always keep the things simple!

Just remember the one golden rule – “order and simplification are the first steps toward the mastery of a subject” (Thomas Mann).

Find more info about the permissions:

Overview: best practices for managing how people use your team site

Understanding permission levels in SharePoint

Customize permissions for a SharePoint list or library

Still having doubts? Ask experts in Cloudriven. We are always happy to help you!
Thank you for reading, and if you have any questions, please ask below.

Kumppanikanava

Pelastaako kumppanikanava myynnin johtamisen?

Accenturen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan B2B-markkinoiden asiakaskäyttäytyminen ja -odotukset ovat muuttuneet yhä enemmän modernin B2C-tyyppisen kuluttajakäyttäytymisen suuntaan, jossa asiakkaat vaativat yhä nopeampaa ja personoidumpaa ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua. Monikanavaisuudesta on ollut paljon puhetta viime vuosina Suomenkin B2C- ja B2B-liiketoiminnassa. Tähän liittyen selvityksen mukaan tänä päivänä jo enemmistö B2B-transaktioista saa alkunsa verkosta. Vastatakseen näihin muuttuviin asiakastarpeisiin sekä tukemaan kasvunsa vahdittamista, useat yritykset ovat omaksuneet yhtenä ratkaisuna oman ydinorganisaation ulkopuolisen kumppanikanavan hyödyntämisen mm. myynnin tukena.

Samaan aikaan 90% B2B-johtajista uskoo asiakaskokemuksen olevan oleellinen osa organisaationsa strategisia prioriteetteja ja, että kanavakumppaneilla on jo seuraavan kahden vuoden kuluttua entistäkin suurempi vastuu organisaation asiakaskokemuksesta. Myös yritysasiakkaiden tavoittaminen on muuttunut vaikeammaksi, sillä selvityksen mukaan jopa 90% yritysasiakkaista ei vastaa myyntipuheluun henkilöltä jota he eivät tunne.

Em. tuloksiin perustuen kumppanikanavan hyödyntäminen kuulostaa loogiselta vaihtoehdolta. Muuttuneessa toimintaympäristössä jo valmiit asiakassuhteet omaava ja asiantunteva kumppani pystyy vauhdittamaan organisaation kasvua huomattavasti asiakkaalle täysin tuntematonta organisaatiota helpommin.

Uhka vai mahdollisuus?

Kumppanikanavan hyödyntämisellä on kuitenkin hintansa. Kriittisimmät kipukohdat kumppanikanavan hyödyntämisessä liittyvät kumppanin myyntiputken näkyvyyteen sekä asiakaskokemuksen hallinnan puutteeseen. Selvityksen mukaan, jopa 84% B2B-yrityksistä kertoi, ettei heillä ole selkeää näkyvyyttä kumppanin myyntiputkeen. Vielä tätäkin huolestuttavampaa on, että vastanneista yrityksistä vain 21% kertoi, että heillä on täysi kontrolli heidän myyntikumppaneihinsa, jotka itseasiassa vastaavat yrityksen asiakaskokemuksen toimittamisesta.

Onko kumppaniverkoston rakentaminen kasvun vauhdittamiseksi sitten täysin uhkarohkeaa vedonlyöntiä asiakaskokemuksella, jossa talo voittaa aina? Ei missään nimessä, sillä riskit tiedostamalla voidaan välttää pahimmat karikot. Vaikka modernitkaan myynnin ja myynninjohtamisen työkalut eivät välttämättä tarjoa out of the box -installaatioina tukea kaikkiin em. ongelmien ratkaisuun, ne omaavat erinomaisen alustan nykyisten toiminnallisuuksien räätälöinnille sekä uusien lisätoiminnallisuuksien kehittämiselle.

Kumppanikanava räätälöitynä ratkaisuna

Lähdimme ratkaisemaan tätä ongelmaa asiakasyrityksellemme, joka toimii B2B-palvelumyynnissä ja hyödyntävät päivittäisessä toiminnassaan laajaa kumppanikanavaa. Kanava koostuu kahden tyyppisistä kumppaneista: suurempi osuus tukee myyntiä asiakkaan oman myynnin rinnalla ja heillä on olemassa asiakassuhteet suureen määrään yrityksiä ja lisäksi palveluiden tuotannossa avustavia kumppaneita.

“Lähtökohtaisesti pyrimme ratkaisuissamme aina hyödyntämään Dynamics 365 natiiveja toiminnallisuuksia niin pitkälle kuin mahdollista sen sijaan, että toteutuksesta tehtäisiin täysin irrallinen komponentti.”

Asiakkaallemme oli tärkeää saada parempi näkyvyys heidän loppuasiakkaisiinsa liittyviin kumppanisuhteisiin sekä kumppanien toimintaan asiakkuuksissa. Lisäksi oli tärkeää avata näkymää suoraan kumppanin tietoja tarkasteltaessa, mitä tarjouksia ja kauppoja kumppani on onnistunut toimittamaan asiakkuuksiin liittyen. Koska Dynamics 365 ei sisällä suoraan tukea tämän kaltaiseen prosessiin, otimme haasteen innolla vastaan ja siirryimme fläppitaulun ääreen pohtimaan ratkaisua.

Lähtökohtaisesti pyrimme ratkaisuissamme aina hyödyntämään D365 natiiveja toiminnallisuuksia niin pitkälle kuin mahdollista sen sijaan, että toteutuksesta tehtäisiin täysin irrallinen komponentti. Näin toimimalla lopputuloksesta saadaan yleensä huomattavasti kevyempi ja suoraviivaisempi toteutus, jossa ei menetetä mahdollisuutta hyödyntää D365 natiiveja toimintoja. Ratkaisumme pohjaksi luotiin ensin CRM:ssä oleville asiakkaille tyyppitieto, joka avaa yrityksen luonnetta: loppuasiakas vai kumppaniyritys.

Vaatimusten mukaan yhteen loppuasiakkaaseen voi määrittää maksimissaan kaksi kumppania liittyen myyntiin ja maksimissaan yksi kumppani liittyen tuotantoon. Toteutuksessa mallia laajennettiin siten, että eri vaiheisiin tuotiin mukaan mahdollisuus kumppanitietojen lisäämiseen.

Käyttäjien näkökulmasta katsottuna yritys voi itse tehdä myynnin suoraan loppuasiakkaalle ja tällöin kaupan kirjaus menee täysin normaalisti ja raportoituu kyseisen myyjän kaupaksi kyseiselle asiakkuudelle. Mikäli tarjoukseen tai kauppaan liittyy kumppani, niin tällöin lisätään mukaan kumppanin tiedot. Kumppanitietojen lisääminen tarjoukselle tai kaupalle on nopeaa, sillä kumppanilistaan haetaan vain kyseiseen asiakkuuteen linkitetyt kumppanit. Mikäli esim. sopimuksellisista syistä kumppani vaihtuu myöhemmin toiseen, jo aiemmin kirjatut kaupat ja tarjoukset sisältävät itsessään kirjatun kumppanin tiedot ja tämän datan tarkastelu on mahdollista myös jälkikäteen kumppanin mahdollisesti vaihduttua. Asiakkuuteen liittyvien kumppanuuksien hallinta on toteutettu suoraan asiakkaan tietojen kautta, mikä helpottaa prosessia huomattavasti.

Asiakkuuden kokonaisnäkyvyyden hallitseminen

Myynnin ja myynninjohdon näkökulmasta kumppaniriippumaton kokonaisnäkyvyys asiakkuuteen on erittäin tärkeää. Toteutuksessamme tämä huomioidaan siten, että mikäli tarkastellaan vaikka tietyn asiakkaan kauppoja, niin kauppalistaukseen tulee suoraan näkyviin niin kumppanikanavien kautta tulleet, kuin yrityksen itsensä tekemät kyseiseen asiakkuuteen kohdistuvat kaupat euroineen. Vastaavasti mikäli tarkastellaan kumppanin kauppalistausta, on sieltä nähtävissä suoraan kaikki loppuasiakkaat, joihin kyseinen kumppani on tehnyt kauppaa. Mikäli yrityksellä on runsaasti asiakkaita ja erilaisia kumppaneita, on näiden näkymien kokonaiskatselmointi ja lähempi tarkastelu kriittistä myynnin johtamisen kannalta.

“Myyntijohto voi siis tarkastella myyntiä myös yksittäisen kumppanihenkilön kontekstissa, mikä helpottaa kumppaniyhteistyötä ja myynnin johtamista.”

Natiivien toiminnallisuuksien hyödyntäminen toteutuksen pohjana tarjosi meille vielä yhden lisäulottuvuuden. Teknisesti molemmat kumppanit ovat samanlaisia, vaikkakin eriävät tyyppitiedoltaan, kuin loppuasiakkaatkin. Tämä mahdollistaa sen, että myös kumppaneille voidaan määritellä kontaktihenkilöt. Myyntijohto voi siis tarkastella myyntiä myös yksittäisen kumppanihenkilön kontekstissa, mikä helpottaa kumppaniyhteistyötä ja myynnin johtamista.

En väitä, että tämän tyyppisen “kumppanimyynti -moduulin” asentaminen tulee ratkaisemaan itsestään kaikkia selvityksessä mainittuja huomioita ja huolenaiheita. Tämän tyyppisellä ratkaisulla on kuitenkin mahdollista saada huomattavasti kattavampi näkyvyys kumppanin myyntiputkeen sekä heidän toimestaan tekemään asiakkuuksien hoitoon ja hallitaan. Näiden avulla yrityksellä on käytössään huomattavasti paremmat lähtökohdat asiakaskokemusketjunsa hallintaan myös ydinorganisaation ulkopuolella.

Tekoäly

Tekoäly – tuo toistaiseksi tylsä apuri

Ajoin hiihtolomalla perheen kanssa 2000 kilometriä Lappiin ja takaisin. Ajamisen aikana tuli pohdittua monia asioita, joista haluan nostaa nyt esiin tämän: 20 vuoden aikana autoilu on helpottunut runsaasti – kiitos tekoälyn. Matkan aikana tapahtui monta asiaa, johon en itse vaikuttanut:

  • adaptiivinen vakionopeudensäädin piti etäisyyden turvallisena edellä ajavaan autoon
  • kaista-avustin pyrki pitämään auton kaistalla
  • kaistanvaihtovaroitin hälytti kuolleessa kulmassa autoon ajavasta autosta
  • automaattisesti säätyvät ajovalot varmistivat olevasta parhaan näkyvyyden pimeällä ilman että se häikäisisi vastaantulevia
  • parkkitutka varoitti takana sijaitsevasta lumipenkasta

Autoon istuttaessa autoradioon kutketyssä puhelimessa Spotify ehdotti perheelle musiikkilistaa, mikä pohjautui siihen mitä olemme kuunnelleet aikaisemmin. 20 vuotta sitten Lappiin ajaessa sain itse vaihtaa CD-levyä perheen toivomusten mukaan koko matkan ajan. Tilanne on todella muuttunut.

Tekoälyä monessa muodossa

Voimme siis helpottaa ja auttaa arkea ja elämäämme tekoälyn avuin monin eri tavoin. Tekoälyä voikin kuvata asioiden automatisointina. Asiat joita automatisoidaan voivat olla helppoja tai vaikeita, mutta usein niitä yhdistää se, että suuri ryhmä ihmisiä on niiden suorittamisesta samaa mieltä. Tällöin nämä on helppo automatisoida tehtäväksi koneen toimesta. Esimerkiksi turvaväli: tiedämme, että haluamme pitää turvavälin ja helpottaa auton parkkeerausta. Erinomainen toinen esimerkki on sähköpostissa oleva roskapostisuodatin, missä kone tunnistaa kaikista saapuvista sähköposteista roskapostin merkit täyttävät viestit ja laittaa ne omaan kansioon.

Happitin tuotekehityksessä olemme hyödyntäneet tekoälyä automatoisoimalla käännökset konekääntämisen avulla. Käännämme käyttäjälle kontekstissa esitetyn ohjeen kielen automaattisesti Microsoftin Azure kognitiivisten palveluiden avulla käyttäjän selaimen oletuskieleksi, joka usein onkin käyttäjän äidinkieli. Näin on mahdollista tuottaa ohjeita kuinka käyttää sovelluksia organisaation pääkielellä, kääntää se automaattisesti ja/tai manuaalisesti tunnistetuille muille kielille. Näin taas tarjoamme mahdollisuuden käyttäjälle lukea sisältöä omalla äidinkielellään. Palvelu on helposti integroitavissa esimerkiksi monikielisen intranetin sisällöntuotantoon, jossa ensimmäinen versio käännöksestä syntyy palvelun avulla ja se voidaan tarvittaessa korjata äidinkielenään kieltä puhuvan toimesta.

Koneoppiminen tuo myös asiakkuudenhallintajärjestelmässä olevan datan perinteisen analysoinnin lisäksi uusia mahdollisuuksia ennustaa tai suositella pohjautuen usean lähteen tietoihin. Järjestelmä voi suositella soittoa asiakkaalle, sillä sosiaalisesta mediasta on tunnistettu aktiviteetin laukaisevaa ärsykettä tai ihan vain, koska viimeisestä tapaamisesta on kulunut huomattavasti enemmän aikaa kuin muiden asiakkuuksien kohdalla on ollut yleistä.

Azure mahdollistajana

Microsoft Azure tarjoaa paljon luonnollisen kieleen, kognitioon sekä konenäköön liittyviä valmiita palveluita, jotka on helppo liittää osaksi omaa palvelua. Lisäksi tekstianalyysin avulla on mahdollista tunnistaa tekstisisällöstä avainsanat tallettaen nämä metatiedoiksi, konenäön avulla luokitella kuvat ja tunnistaa kasvot automaattisesti, käydä käyttäjän kanssa dialogia joko ääneen tai tekstinä botin avulla ja lista sen kuin jatkuu. Mietimmekin aktiivisesti, kuinka hyödyntää näitä omassa tuotekehityksessä ja asiakastoimituksissa. Autamme mielellämme teitä tällä matkalla tekoälyn soveltamiseen automatisoitavien tehtävien toteuttamiseksi.

Tekoälyn rooli

Kuulostaa mahtavalta. Mikä on kuitenkin tässä tylsää? Olemme mielestäni vielä hyvinkin kaukana Spike Jonzen Her-elokuvan visiosta, jossa päänäyttelija Joaquin Phoenix rakastuu tekoälyyn. Elokuvassa pelihahmo kettuilee päähenkilölle luonnollisen dialogin puitteissa samalla tavalla kuin poikani juttelee kavereidensa kanssa pelatessaan. Tekoälyn rooli onkin auttaa meitä, ei luoda tunteita. Toisaalta, Go-pelin mestari Lee Sedol varmasti koki suuria tunteita hävittyään viidestä pelatusta Go-ottelusta neljä Googlen AlphaGo-ohjelmalle. Häviöt arvioitiin johtuneen Leen henkisestä haavoittuvuudesta, mitä AlphaGo ei koneena kykene tuntemaan.

P.S. Lapin matkalla lumi peitti lopulta parkkitutkan ja etäisyystutkan, joten kaasua piti painaa ja pysäköidessä olla herkkänä. Meitä tarvitaan vielä pitkän aikaa vastaavien poikkeusten hallintaan.

PowerApps

How HR can benefit from PowerApps?

The biggest benefits of the Power Platform can probably be achieved by the increased efficiency that comes from streamlining business processes. Yet, it often seems to be difficult for customers to see where they could use it. What are the business processes they could streamline? My first advice is to think of PowerApps as a tool to build small, to-the-point apps, that make some small, repeating tasks very simple and fast to do, even when you’re on the move. This helps in removing extra delays in information flow and frees people from the I-must-remember-to-do-this-the-next-time-I-am-at-the-office thinking.

HR departments are typically good hunting grounds for PowerApps as they often host a lot of processes, many of which are very small. However, best use-cases for PowerApps might not be situations where the app is just used to just get data in from users. Microsoft Forms exists for this purpose and it is the simplest possible tool to get data in. PowerApps starts to excel when data needs to flow to both or multiple directions and when there are also requirements for modifying the data or monitoring its status. Here are some examples of common HR processes that could easily be streamlined with PowerApps to provide the desired efficiency boost:

Employee onboarding

Give an app to new employees that they can use to acknowledge and perform onboarding tasks, see introduction videos, learn about common practices, get to know people, etc.


Recruitment leads

Communicate current open positions and related recruitment bonuses to your employees. Get back recruitment leads.


Report sick days or vacation time

Easy sick day reporting and coordination of doctor’s certificates between the employee, manager and HR department. Coordination of reports and approvals for vacation time

Personal information update

Provide an app that employees can use to inform HR when they move, get married, change their bank, etc.


Ordering periodical benefits

Provide an app for ordering lunch coupons, recreational benefits, or other periodical services 


Enroll to company parties

Easy registrations to company parties and other events with support for easily modifying or cancelling registrations as well as querying extra information regarding dietary restrictions or other preferences

At Cloudriven we have built a suite of PowerApps to be used internally in HR-related scenarios just like the ones listed above. Watch the below video to learn more about how we built our Sports Benefit Ordering app, which employees can use to request balance refills to their recreational benefit accounts*. Also, make sure to check out how Microsoft has built their Thrive suite to provide similar HR experiences to their employee

*In Finland employer can offer recreational benefit to their employees with vouchers, cards or mobile payment solutions. The employer can deduct the amount in taxation and the benefit is tax free for employees. Which is nice. 🙂 

Check out the Cloudriven Sports Benefit Ordering PowerApp demo which i made


Dynamics CRM

Dynamics CRM front-end server deployment to replace corrupted server

This blog post is about remote configuration of settings in Windows server environment related to the Dynamics CRM front-end server installation.

Scenario

I recently ran into a situation where on-premise Dynamics CRM front-end server was corrupted and none of the Windows management tools were accessible on that machine. For example, event viewer, Windows services controller, MMC, IIS management console, CRM deployment manager etc. did not start at all. However, the Dynamics CRM services were still running properly on this server. The deployment model in this environment was such where all the front-end server roles were installed to this corrupted server and the CRM DB’s were on a separate server. The SQL server itself and the CRM DB’s were ok without any issues. The CRM environment was configured for claims-based authentication in IFD-mode.

So, the task here was to install all the CRM front-end services to a fresh Windows server machine.

SSL certificate

I started the Dynamics CRM installation wizard by pointing to an existing CRM deployment. When that option is used, the installation wizard gets the existing CRM deployment configuration data from the CRM configuration DB and assumes certain settings and configuration options to be the same in the new front-end server installation than in the old one. One of these options is the SSL certificate. The Environment Diagnostics Wizard (EDW) threw an error stating that existing claims-based authentication is configured to be using a certain SSL certificate and the same must be deployed to the new front-end server. Before running the EDW, I had deployed another, more recent SSL certificate on the new server. We were able to retrieve the same older SSL certificate from another server where the same was being used so luckily that issue got resolved.

Claims-based authentication and IFD

The next challenge was related to the claims-based authentication and IFD. As mentioned earlier, this is rather simple Dynamics CRM server deployment when thinking about server topology. The ADFS service was deployed also to the same, corrupted front-end server. This meant that none of the ADFS management tools were accessible either on that server. After the initial SSL certificate issue was resolved, the next error that EDW threw was related to the claims-based authentication, “The encryption certificate cannot be accessed by the CRM service account”:

Dynamics CRM

My first instinct was that hey, most likely the CRM service account does not have read privileges to the private key of the SSL certificate. But it turned out that it is not the issue here. Rather this error is due to some type of an issue in CRM server installation that when installing a new front-end server to an existing CRM deployment, the IFD and claims-based authentication need to be disabled first. Then the CRM server installation can be done and afterwards, the claims-based authentication and IFD can be activated again.

It would be two mouse clicks to disable the IFD and claims-based authentication of Dynamics CRM if the CRM deployment manager tool would be available to use. But as I mentioned in the beginning, this was not the case here. None of these types of tools were available on the corrupted server.

PowerShell to the rescue

After a bit of head scratching, I realized that I can use PowerShell to disable the IFD and claims-based authentication. But PowerShell did not start either on the corrupted server. However, good old PowerShell can be used remotely as well. It requires just enabling the PowerShell remoting. This can be done by various tools, for example on the server locally (for obvious reasons not an option here in this case), by using group policy or directly by using PowerShell Direct if your server platform is Windows Server 2016 or Windows Server 2019. But in my case here, the server platform was Windows Server 2012. For that, there is a tool called PsExec which is a Microsoft’s free remote-control tool: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec

So, I downloaded PsExec and within a seconds, I had PowerShell remoting enabled on the corrupted server by executing the following piece of script:

psexec.exe \\RemoteComputerName -s powershell Enable-PSRemoting -Force

You need to have certain firewall port open for this to work. I will not get into opening firewall ports remotely here but depending from the firewall provider, naturally that can be done.

Disable claims-based authentication remotely

So how to start a remote PowerShell session? Quite easily, just execute the following script and you have a remote session started:

$s = New-PSSession -ComputerName <the remote server name>

Enter-PSSession -Session $s

And now you have a remote session where you can for example browse directories of the remote server and execute scripts on the remote server.

The rest is just like sliding in the water park during the hot summer months: easy and fun. You need to be in the Deployment Administrator role in the Dynamics CRM and next register the Dynamics PowerShell snap-in:

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell

One more thing you need to do if it turns out that in the old CRM server, the Windows registry setting of Dynamics Deployment Web Service Uri “DeploymentWSUri” registry key is not set (as it was here in my case). As the regedit tool did not work on the corrupter server, I needed to connect to the server’s Windows registry remotely. Luckily the regedit tool gives you this possibility and to configure this missing piece of registry key, connect to your old server’s Windows registry, open the following registry hive: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM and add a new key of type string with the following value:

http://yourserver/xrmdeployment/2011/deployment.svc

Now you are ready to rock with the PowerShell and Dynamics CRM cmdlets. So, to check the current claims-based authentication settings, the following command can be used:

Get-CrmSetting -SettingType “ClaimsSettings”

That will show you a list of settings related to the claims-based authentication:

Next, you’ll execute the following piece of command:

$claims = Get-CrmSetting -SettingType “ClaimsSettings”

$claims.Enabled = 0

Set-CrmSetting $claims

Now the claims-based authentication should be disabled:

Dynamics CRM

Finally the installation of CRM

Now you are good to go and the EDW should pass all the tests without any errors. But you do need to restart the Dynamics CRM installation wizard from the beginning if you had it up and running while doing the above stuff. Just clicking back and forward to launch the EDW step of the wizard again does not do the trick.

Once the installation is completed and after patching the new CRM front-end server to the latest update level, your CRM adventures can continue with the brand-new server up and running.

I hope this blog post will help someone perhaps in a similar situation struggling with non-existing Windows tools and trying to complete things remotely.