Uuden työn vuosi 2017- Etätyö kuolee, entä sitten?

Minua pyydettiin kirjoittamaan ajatuksiani etätyöstä erääseen vierailijablogiin. Epäonnistuin, koska povaan kirjoituksessa vuodelle 2017 etätyön kuolemaa – siitä tulee vihdoin normi ja normaali tapa toteuttaa osa työntekijän päivästä.

Etätyö käsitteen aika on ohi, vaikka sen sisältö on ajankohtaisempi kuin koskaan. Vuoden 2017 tietotyössä on tarpeetonta viitata työn luonteeseen paikkaan sidottujen termien kautta. Yksittäisiä erityistapauksia lukuun ottamatta sijainnilla ei ole enää merkitystä, vaan työnteko kulminoituu mahdollisuuteen saada asioita aikaiseksi.

”Puhumme pohjimmiltaan toimintaympäristön ja koko työtä koskevan paradigman muutoksesta”

Työkalut aika- ja paikkariippumattomaan työhön ovat olleet jo pitkään riittävällä tasolla, että työtä voi tehdä milloin ja mistä tahansa. Markkinoiden johtava teknologiatoimittaja Microsoft on painottanut tätä lanseeraamansa läsnätyö-termin kautta: ole läsnä, aina ja kaikkialla. Tästäkin ajattelusta tullaan kuitenkin luopumaan, koska jatkuva läsnäolo kaikissa työntekijöille tarjotuissa kanavissa syö viimeisetkin tehokkuuden rippeet.

Nykyisin työn murrokseen viitataankin ilmeettömällä termillä uusi työ. Itsessään se ei anna kuulijalle viiteitä työn muodoista, mutta se kertoo meidän astuneen aikakauteen, jossa työ ei ole enää ennalta määrättyjen transaktioiden toteuttamista. Sen sijaan Esko Kilven ajatuksia lainaten työ on jatkossa toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta asiakasarvon luomiseksi.

Vuonna 2017, uusi työ ei siis ole teknologinen haaste. Se, että työtä voidaan tehdä joustavasti, on mitä suurimmassa määrin työympäristön, johtamisen, toimintamallien sekä yksilön itsensä johtamiseen kohdistuva kokonaisuus. Se on muutosprosessi, johon koko organisaatio on saatava mukaan, kun yksittäisten solmukohtien kyvykkyyden merkitys kutistuu suhteessa niiden välillä luotuun vuorovaikutukseen. Ja tämä murros ei vuonna 2017 tule koskemaan vain työntekijöitä, vaan koko organisaation arvoverkkoa.

Puhumme siis pohjimmiltaan toimintaympäristön ja koko työtä koskevan paradigman muutoksesta. Keskeistä onkin mahdollisimman monen toimijan mukana olo. Ja koska kuluttajaistunut yhteiskunta ei reagoi käskyihin kovinkaan positiivisesti, on muutos mahdollista vain toimijoiden omien motivaattoreiden kautta.

Henkilöstön kohdalla uuden työn muutos lähteekin yksilöstä ja hänen tarpeista. Yhteisön – usein vielä työnantajaorganisaatio – tehtävänä on kannustaa työntekijät mukaan muutokseen, saada heidät ymmärtämään työnteon uusi rooli ja luoda toiminalle raamit sekä luoda työnteon konteksti, joka ohjaa kokonaisuutta kohti arvolla johdettua päämäärää.

Tämän vuoksi tietotyöhön kohdistuvaa murrosta, sitä todellista etätyötä, on vuonna 2017 vaikea kuvata vain yhdellä termillä. Sen sijaan joustava työ kuvaa uuden työn luonnetta, vuorovaikutteinen työ sen tavoitteita ja kannustava työ polkua sen saavuttamiseen.

Vuorovaikutuksellista työnmurroksen vuotta 2017!